Author: info@zenzink.com

La concepció social de l'Estat és antitètica a la concepció liberal d'aquest, que l'entén com un "mal necessari" i demana la seva "no intervenció" i pràctica anul·lació en benefici de les regles internacionals del "mercat". El liberalisme és la idea segons la qual l'Estat s'ha...

Paraules del Dalai Lama: "Aquests refugiats haurien de tornar als seus propis països. Europa els hauria de donar formació i formació perquè puguin tornar als països d'origen. És impossible que Europa es converteixi en islàmica o africana!" Haurem de suposar que el Dalai Lama és ...