Author: info@somcat.cat

La concepció social de l'Estat és antitètica a la concepció liberal d'aquest, que l'entén com un "mal necessari" i demana la seva "no intervenció" i pràctica anul·lació en benefici de les regles internacionals del "mercat". El liberalisme és la idea...