Nacional

I si en comptes d'una burocràcia esclerotitzada pel seu propi gigantisme resulta que ho estan fent a consciència? En els darrers vint anys més del 50% dels pagesos i ramaders han hagut de plegar. La Generalitat en lloc de redreçar la...

En els darrers vint-i-cinc anys hem vist un seguit de regularitzacions massives, recordem que la primera va ser obra del govern del PP amb Aznar. La mecànica funciona com una bomba d'aspersió. Quan la quantitat d'il·legals no expulsats és prou gran...

La màquina de substitució poblacional anomenada Generalitat continua infatigable la seva tasca. Ja fa temps que s'inicià aquesta discriminació envers els catalans tot afavorint els immigrants il·legals fins al punt, no tan sols de donar-los preferència, sinó de crear llocs de feina...

Les quotes de dones per accedir a determinades feines que s'estan establint per llei són una aberració, parteixen d'un supòsit social de caràcter ideològic i no representen ni alimenten la igualtat real, que ve inclosa dins la complementarietat de funcions....